Regulamin

REGULAMINI. Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Regulaminu oznaczają:
 
1. Operator – eBiznesPlus.pl
 
2. Nabywca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.7.2004 r. (Dz. U.2004.173.1807).
 
3. Wpis – wpis do eBiznesPlus.pl obejmujący dane o firmie Nabywcy o treści podanej przez Nabywcę do formularza zgłoszeniowego przesyłanego indywidualnie.
 
4. Baza Firm (eBiznesPlus.pl) - baza danych ogólnopolskiej bazy firm pod nazwą eBiznesPlus.pl pod adresem www.eBiznesPlus.pl.
 
5. OWU – ogólne warunki umowy o Wpis firmy Nabywcy do katalogu eBiznesPlus.pl.
 
6. Usługi i Dodatki do Wpisu – pozycjonowanie Wpisu w bazie, pogrubienie czcionki Wpisu, tło Wpisu, kolor Wpisu, firmowe logo Nabywcy Wpisu.
 
7. Wpis podstawowy – wpis do katalogu eBiznesPlus.pl obejmujący podstawowe dane o firmie Nabywcy w zakresie uznanym przez Spółkę, bez Usług i Dodatków do Wpisu.
 
8. Płatny Wpis – wpis do katalogu eBiznesPlus.pl  obejmująca dane Wpisu Podstawowego poszerzone o dodatkowe usługi.
 
9. Konsultant – pracownik portalu www.eBiznesPlus.pl.
II. Przepisy ogólne - zakres obowiązywania
 
1. Zawarte w Zbiorze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej OWU) o Wpis firmy Nabywcy do bazy danych ogólnopolskiej bazy firm pod nazwą eBiznesPlus.pl  pod adresem www.eBiznesPlus.pl, obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych umów o Wpis firmy Nabywcy do bazy danych, pod adresem www.eBiznesPlus.pl, których stroną jest Operator.
 
2. Zbiór OWU ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych przez Operatora z przedsiębiorcami. Postanowienia umowne niezgodne z OWU zawartymi w Zbiorze, nie obowiązują pomiędzy stronami nawet w przypadku podania ich do wiadomości Operatora.
 
 III. Zawarcie umowy
 
1. Wpisu do Bazy Firm Nabywca dokonuje albo poprzez wpisanie swoich danych firmy Nabywcy do formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.eBiznesPlus.pl lub przez wyrażenie zgody na dokonanie wpisu podczas rozmowy z konsultantem.
 
2. Wszystkim Nabywcom nowo zarejestrowanym w bazie eBiznesPlus.pl, Operator umożliwia bezpłatną prezentację swoich danych podstawowych umieszczonych we Wpisie w formularzu zgłoszeniowym, bez Usług i Dodatków do Wpisu, przez okres określony we formularzu.
 
2. Po upływie bezpłatnego okresu (określonym we formularzu) od zarejestrowania Nabywcy w Bazie Firm  Nabywca może stracić prawo do nieograniczonej edycji Wpisu. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na Operatora. W tym przypadku Operator może ograniczyć Wpis firmy Nabywcy wraz danymi o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do Wpisu Podstawowego.
 
3. Procedura opisana w § 3 ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku zawarcia pomiędzy Operatorem a Nabywcą umowy o Płatny Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm.
 
4. Zawarcie umowy o Wpis podstawowy do Bazy Firm, następuje poprzez ustne wyrażenie zgody przez Nabywcę wobec konsultanta Operatora na zarejestrowanie Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm (eBiznesPlus.pl) na czas określony przez Nabywcę.
 
5. W przypadku zawarcia umowy o Płatny Wpis, Operator wystawia Nabywcy fakturę VAT z tytułu zarejestrowania Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm na czas określony przez strony w zleceniu.
 
6. Cena za Wpis zależna jest od czasu trwania umowy oraz wybranych elementów Usług i Dodatków do Wpisu.
 
IV. Przedmiot umowy
 
1. W ramach ustaleń o Wpis podstawowy lub umowy o Płatny Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm (eBiznesPlus.pl), Operator serwisu www. eBiznesPlus.pl, zobowiązuje się udostępniać w serwisie w okresie obowiązywania umowy przeznaczone do rozpowszechniania dane firmy Nabywcy podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym w zakresie umożliwionym przez Operatora.
 
V. Wykonanie umowy
 
1. W okresie bezpłatnego Wpisu do Bazy Firm, Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Firm danych firmy Nabywcy podanych w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje poprzez ponowne wypełnienie (zmianę lub uzupełnienie danych Nabywcy) i przesłanie do Konsultanta formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie www. eBiznesPlus.pl albo poprzez ustne podanie przez Nabywcę konsultantowi Operatora danych firmy Nabywcy podlegających korekcie.
 
2. W okresie obowiązywania umowy o Wpis, Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej ilości aktualizacji i uzupełniania w serwisie  danych firmy Nabywcy podanych w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje przy samodzielne wprowadzenie zmian przez Nabywcę formularza dzięki posiadanemu przez Nabywcę indywidualnie nadanego hasła i loginu.
 
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych w korzystaniu z Bazy Firm przez Nabywcę jak też przez osoby trzecie.
 
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady we Wpisie wynikłe z winy Nabywcy, osób trzecich albo Operatora. W przypadku wadliwości Wpisu Nabywcy, Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody, w tym związane z przeszkodami technicznymi w korzystaniu z Bazy Firm.
 
5. Operator jest upoważniony do usunięcia z bazy firm eBiznesPlus.pl, pod adresem www. eBiznesPlus.pl Wpisu zawierającego odesłania (linki) albo treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego. W przypadku usunięcia Wpisu przez Operatora na podstawie uprawnienia zawartego w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 
6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu bez uprzedniego poinformowania bądź konieczności uzyskania zgody Nabywcy.
 
VI. Rozwiązanie umowy
 
1. W każdym czasie obowiązywania umowy o Wpis, Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o Wpis zawartej z Nabywcą. Rozwiązanie umowy o Wpis następuje z dniem złożenia przez Operatora pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu, Nabywcy przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym umowa obowiązywała pomiędzy stronami.
 
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę przed końcem jej obowiązywania, Nabywcy nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w ustępie poprzednim. W tym w szczególności Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody związane z: obowiązywaniem Umowy o Wpis pomiędzy stronami, rozwiązaniem umowy przez Operatora i z usunięciem Wpisu albo z nakładami związanymi z zarejestrowaniem Wpisu w Bazie Firm (eBiznesPlus.pl).
 
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Nabywcę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu bądź samodzielnego usunięcia Wpisu przez Nabywcę z Bazy Firm, kwota wynagrodzenia dla Operatora zapłacona na podstawie wystawionej faktury VAT nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 
 
 REGULAMIN:
 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Katalogu Firm www. eBiznesPlus.pl  (zwanym dalej Katalogiem.
 
2. Każdy Użytkownik Katalogu, decydując się na zamieszczenie w nim wpisu, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.
 
3. Zamieszczenie wpisu firmy do Katalogu jest bezpłatne/ płatne w zależności od podjętej przez strony formy współpracy.
 
4. Katalog jest we władaniu i pod nadzorem Administratora, z którym kontakt utrzymywany jest poprzez formularz kontaktowy Katalogu/mailowy oraz numery kontaktowe podane na stronie www.eBiznesPlus.pl.
 
5. Przed zamieszczeniem wpisu w Katalogu, jego treść jest sprawdzana przez Administratora pod względem poprawności danych, które w razie oczywistych omyłek i błędów pisarskich podlegają odpowiedniej modyfikacji.
 
6. Wpisy, których treść narusza przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje lub też dobra osobiste osób trzecich, nie są zamieszczane lub są usuwane z Katalogu na pisemny wniosek Użytkownika/ osoby pokrzywdzonej.
 
7. Wpisu należy dokonywać, wypełniając stosowny formularz, znajdujący się na stronie Katalogu oraz zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych jego części bądź poprzez kontakt telefoniczny z konsultantem portalu
 
8. Administrator zastrzega sobie prawo wykorzystywania adresów e-mail firm zamieszczonych w Katalogu w celach komercyjnych i marketingowych.
 
9. Administrator nie odpowiada za treści poszczególnych wpisów. Stąd też wszelkie informacje o wpisach, zamieszczonych w Katalogu lub zgłoszonych do zamieszczenia, które w swej treści mogą potencjalnie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, mogą skutkować zawiadomieniem stosownych organów wymiaru sprawiedliwości o możliwości popełnienia wykroczenia/przestępstwa.
 
10. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy zastosować się do decyzji Administratora.
 
11. Każdy Użytkownik Katalogu, który uważa, że został skrzywdzony bądź potraktowany przez Administratora niezgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu lub dobrymi obyczajami, ma prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od daty rzekomego naruszenia oraz do uzyskania wyjaśnień w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Wszelkie rozstrzygane w ten sposób kwestie następują wyłącznie poprzez pisemne zawiadomienie Administratora., pod rygorem nieważności.

Polecane

Reklama